เพื่อให้ชมรมของเรา

มีขีดความสามารถและศักยภาพ

ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างจริงจัง

ชมรมฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกหรือกิจการของท่านได้มีส่วนร่วม

โดยการเป็นสปอนเซอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/กิจการบนหน้านี้

โดยบริจาคตามความอัธยาศัย

กรุณาติดต่อ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.